Αποτελέσματα: Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

•    Κατηγορία: ΑμΕΑ - ΑΔΑ: ΩΞ0Φ469Β4Μ-ΘΚΨ
Microsoft Word - X-2021-22_Prakt-97_Paroxi_Oikon_Enisx_AmEA_11282302.docx (diavgeia.gov.gr)

•    Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες: ΑΔΑ: 607Δ469Β4Μ-4ΘΑ
Microsoft Word -X-2021-22_Prakt-97_Paroxi_Oikon_Xam_Eisod_Omades_11282302.docx (diavgeia.gov.gr)