Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Ιδρύματος "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης"

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ίδρυμα "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης"

Το ίδρυμα "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης" προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρώπης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στον τομέα της πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.

Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (Άριστα ή Λίαν Καλώς σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας της χώρας των σπουδών. Ηλικία υποψηφίων μέχρι 30 ετών. Αποκλείονται οι υπότροφοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή. Η υποτροφία ανέρχεται στα 6000 ευρώ ετησίως και μπορεί να καλύψει έως και δύο έτη (το δεύτερο έτος θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κεφάλαιο).

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ στην κα Αρναούτη μέχρι 14 Μαρτίου 2017 συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές που θα πραγματοποιηθούν. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype στις 22 Απριλίου και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κα Αρναούτη και ένα μέλος της Επιτροπής στην Αθήνα στις 28 Μαϊου 2017. Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στην Κ. Αρναούτη στο e-mail: nathene@nathenesolicitors.co.uk.

Λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με φωτογραφία
  2. Συστατικές επιστολές (ξεχωριστά)
  3. Αναλυτικές βαθμολογίες
  4. Βιογραφικό