Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ για το έτος αναφοράς 2020-2021

Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ο.Π.Α.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το Ο.Π.Α. θα παρέχει οικονομικές ενισχύσεις ύψους €600 σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η πρώτη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ. Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2020-2021 θα δοθούν 20 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. τουλάχιστον 15%.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 1 μονάδα για κάθε 1% αναπηρία με βάση το πιστοποιητικό του ΚΕ.Π.Α., δηλαδή 60 μονάδες για 60% αναπηρία, 80 μονάδες για 80% αναπηρία, με μέγιστο τις 100 μονάδες για 100% αναπηρία.
  • 2,5 μονάδες αν είναι τέκνα δίτεκνης οικογένειας, 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 7,5 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 10 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 1 έως 15 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019, ως εξής: 15 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 2.000,00 ευρώ, 14 μονάδες για εισόδημα από 2.000,01 έως 4.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 2.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 28.000,01 έως 30.000,00 ευρώ.
 • Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 20, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν σε επόμενο έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα δοθούν ενισχύσεις σε όλους τους φοιτητές που έχουν την ίδια βαθμολογία και είναι δικαιούχοι.

Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες (ΧΕΟ). Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2020-2021 θα δοθούν 50 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές που είχαν δικαίωμα κάρτας σίτισης το έτος 2020-2021.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 2,5 μονάδες αν είναι τέκνα δίτεκνης οικογένειας, 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 7,5 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 10 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 1 έως 40 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019, ως εξής: 40 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 1.000,00 ευρώ, 39 μονάδες για εισόδημα από 1.000,01 έως 2.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 1.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 39.000,01 έως 40.000,00 ευρώ.
 • Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 50, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν σε επόμενο έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα δοθούν ενισχύσεις σε όλους τους φοιτητές που έχουν την ίδια βαθμολογία και είναι δικαιούχοι.

Και για τις δύο κατηγορίες ενισχύσεων, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει το 2020-2021 να διένυαν μέχρι και το 6ο έτος φοίτησης (ν+2), δηλαδή να έχουν εισαχθεί από το 2015-2016 έως και το 2020-2021, και είτε να ήταν τότε πρωτοετείς (έτος εγγραφής 2020-2021), είτε να είχαν επιτύχει σε τουλάχιστον 2 μαθήματα κατά το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020).
 • Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και στις δύο κατηγορίες, αλλά αν ένας φοιτητής είναι δικαιούχος και ενίσχυσης ΑμΕΑ και ενίσχυσης για ΧΕΟ, θα λάβει μόνο την ενίσχυση της κατηγορίας ΧΕΟ.
 • Το οικογενειακό εισόδημα που χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για το δικαίωμα σίτισης (Φ5 68535 Β3/18-06-2012, ΦΕΚ Β’ 1965/2012) και συγκεκριμένα το «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς» του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (δηλαδή, του Εκκαθαριστικού σημειώματος) φορολογικού έτους 2019.
 • Oι δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος ή υποτροφίας / βραβείου από κληροδότημα ή άλλο δημόσιο / ιδιωτικό φορέα (συμπεριλαμβανομένου σωματείου) ή άλλης χρηματοδότησης από παρόμοιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 17/12/2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://lesxi.aueb.gr/el/aitisi-oikonomikis-enisxisxis-gia-proptixiakous-opa

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά

 1. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ψηφιακή υπογραφή.
 2. Ηλεκτρονική Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2019 (δήλωση 2020).
 3. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ψηφιακή υπογραφή.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, οι φοιτητές θα κληθούν με βάση τη σειρά βαθμολογίας των αιτήσεών τους να προσκομίσουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις αιτήσεις τους (π.χ. πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

 

Γεώργιος Ξυλωμένος, Καθηγητής

 

 

Επισυναπτόμενο αρχείο (pdf): Πρόσκληση Οικονομικών Ενισχύσεων έτους αναφοράς 2020-21