Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2020-21 / Κύπριοι φοιτητές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ . Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 29-06-2021 έως 30-07-2021.

Για την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με το link, https://stegastiko.minedu.gov.gr

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ.140832/Ζ1/25-8-17 (Β΄ 2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», στη με αριθ. 72647/Ζ1/10-05-2019 (Β’ 1688) ΚΥΑ «Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β’ 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και στη με αριθ. 77188/Ζ1/29-06-2021  Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, οι Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση ως κάτοικος εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης, υπόψη κ. Γ. Μπούσμπουρα, είναι τα κάτωθι:

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του φοιτητή.
  2. Φορολογικές βεβαιώσεις των γονέων και του φοιτητή (εφ’ όσον ο φοιτητής υποβάλλει φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2020.
  3. Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας των γονέων και του φοιτητή από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (στο έντυπο να αναγράφεται ότι αφορά Παγκύπρια Έρευνα και τα τετραγωνικά μέτρα ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτησία). Δεν είναι αποδεκτή για τα τετραγωνικά μέτρα βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) . Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delos... .  

Ωράριο υποδοχής – εξυπηρέτησης: καθημερινά 08:00-14:00