Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά Δωρεάν Στέγασης

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2023-2024

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν στέγασης, σύμφωνα με την από 12-07-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α.

Δωρεάν στέγαση δικαιούνται:

 • Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου.
 • Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

 

Προϋποθέσεις Δωρεάν Στεγαζομένων

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2022), δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2022), δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2022), δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις νέες εισαγωγές ακαδ. έτους 2023-2024.

Για όσους φοιτητές στεγάζονται ήδη στη ΦΕΑ, ισχύουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την από 17-09-2020 απόφαση του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

Η μόνιμη κατοικία του/της φοιτητή/τριας θα πρέπει να βρίσκεται το ελάχιστο σε απόσταση σαράντα (40) χιλιομέτρων από την έδρα του Ιδρύματος (αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας αρχής με πρόσφατη ημερομηνία).

Οι γονείς του/τηςφοιτητή/τριας ή ο/η ίδιος/α να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός του νομού Αττικής.Δεν λαμβάνεται υπόψιν η ψιλή κυριότητα επί οριζόντιων ιδιοκτησιών κείμενες στο νομό Αττικής. (αποδεικνύεται από την υποβολή αντιγράφου Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του).

 

Δικαιολογητικά

 

 1. Φωτογραφία (επισυνάπτεται στο πεδίο “’Άλλο Δικαιολογητικό”, Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: pdf.)
 2. Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (γονέων & εξαρτώμενων μελών) ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εφ’ όσον είναι άνω των 25 ετών) για το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2022). Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος αντικαθίσταται με τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2022). 
 3. Πιστοποιητικό Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ψηφιακά υπογεγραμμένο.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
 6. Αντίγραφο Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής, εάν το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ για επιπλέον μοριοδότηση και ο φοιτητής εμπίπτει στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012).
 2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγος του.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 4. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1910/1944 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (‘Α 75).
 5. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), θεωρημένο για την γνησιότητα του από Δημόσια Αρχή.
 6. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης και αφορά Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% και οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (Α 156).
 7. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εφόσον ανήκει ή στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, και δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του ή στην κατηγορία  Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή στην κατηγορία Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ανήκει στη κατηγορία Φοιτητές απορφανισθέντες από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 9. Οι φοιτητές/φοιτήτριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τα εισοδήματα των γονέων.
 10. Οι φοιτητές αλλοδαποί – υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

 

Η δωρεάν στέγαση, κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται

 1. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
 2. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΟΠΑ