Υπηρεσίες Στέγασης & Υγειονομικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Στέγασης

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών στέγασης προς τους φοιτητές του Ο.Π.Α είναι η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων δωρεάν στέγασης φοιτητών, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης και η τήρηση μητρώου στεγαζομένων φοιτητών.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την δωρεάν στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους καθώς και την έδρα του Ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

Επίσης, καταγράφονται δηλώσεις προσφοράς ιδιοκτητών διαμερισμάτων προς ενοικίαση διευκολύνοντας τους φοιτητές στην προσπάθεια για ανεύρεση κατοικίας.

Πληροφορίες στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, (Τηλ. 210 82 03 201, e-mail lesxi@aueb.gr )

 

Υγειονομικές Υπηρεσίες

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Ο.Π.Α, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Αντικείμενο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές του Ο.Π.Α είναι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και η κάλυψη των σχετικών δαπανών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 171598/Ζ1/12-10-2017 και θέμα «Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών- Έκδοση Ε.Κ.Α.Α.».

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 / 15-02-2017, τ. Α΄) και του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) προκύπτει ότι οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών του Ο.Π.Α, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και πραγματοποιούνται στο εσωτερικό, καλύπτονται πλέον από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Πληροφορίες στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, (Τηλ. 210 82 03 223, e-mail lesxi@aueb.gr )