Οικονομικές - Διοικητικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Σίτισης

Α. Επιμελητεία

Αντικείμενο της Επιμελητείας είναι η προμήθεια και διαχείριση κάθε είδους υλικού και υπηρεσίας.

Στεγάζεται στο γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, (Τηλ. 210 82 03 223, e-mail flesxi@aueb.gr ).

Β. Λογιστήριο

Αντικείμενο του Λογιστηρίου είναι η διεκπεραίωση των οικονομικών θεμάτων της Φοιτητικής Λέσχης. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις “Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.”. Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται η χρηματοοικονομική διαχείριση της Φοιτητικής Λέσχης και ειδικότερα η διοίκηση των εσόδων και εξόδων και το Λογιστικό της.

Στεγάζεται στο γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, (Τηλ. 210 82 03 223, e-mail flesxi@aueb.gr ).

Γ. Διοικητικές Υπηρεσίες

Αντικείμενο της παροχής διοικητικών υπηρεσιών είναι η διοικητική υποστήριξη της Φοιτητικής Λέσχης και η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης

Στεγάζονται στο γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, (Τηλ. 210 82 03 223, 210 82 03 201, 210 82 03 526, 210 82 03 219, e-mail lesxi@aueb.gr ).

Δ. Υπηρεσίες Σίτισης

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών σίτισης προς τους φοιτητές του Ο.Π.Α είναι η μέριμνα και η διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών για τη σίτιση τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του Υπουργείου Παιδείας, του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης και ιδίως:

Πληροφορίες στην γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, Πατησίων 76, (Τηλ., 210 82 03 201, e-mail lesxi@aueb.gr )