Ανακοίνωση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-23 / Κύπριοι φοιτητές

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 ανοίγει η ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Όροι και προϋποθέσεις:

 • Ο φοιτητής, για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ . Η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.
 • Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023.
 • Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α΄244).
 • Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, 2021 - 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.  Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:

 • όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.
 • όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
 • όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

.

Στην περίπτωση συγκατοίκησης, συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:

 • αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,
 • ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2022. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 30-06-2023 έως 03-08-2023.

Για την υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με το link, https://stegastiko.minedu.gov.gr

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 128839/Ζ1/19-10-2022(Β΄5438) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140832/Ζ1/25-8-2017 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Β΄2993)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) όμοια και ισχύει», η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 όπως ισχύει και στη με αριθ. 71894/Ζ1/29-06-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, οι Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση ως κάτοικος εξωτερικού.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο της Φοιτητικής Λέσχης, υπόψη κ. Γ. Μπούσμπουρα, είναι τα κάτωθι:

 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του φοιτητή.
 2. Φορολογικές βεβαιώσεις των γονέων και του φοιτητή (εφ’ όσον ο φοιτητής υποβάλλει φορολογική δήλωση) για το φορολογικό έτος 2022.
 3. Πιστοποιητικό ακίνητης περιουσίας των γονέων και του φοιτητή από το Παγκύπριο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (στο έντυπο να αναγράφεται ότι αφορά Παγκύπρια Έρευνα και τα τετραγωνικά μέτρα ξεχωριστά για κάθε ιδιοκτησία). Δεν είναι αποδεκτή για τα τετραγωνικά μέτρα βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) . Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης

Ωράριο υποδοχής – εξυπηρέτησης: καθημερινά 08:00-14:00