ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

 

Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες (ΧΕΟ) - ΑΔΑ:6ΘΘ4469Β4Μ-3Μ0

6ΘΘ4469Β4Μ-3Μ0(diavgeia.gov.gr)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.