Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                                         

 

                     

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 38 και την παραγράφο 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287Α΄) και διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Το    Π.Δ.    18/2018    (ΦΕΚ    31Α΄)    «Οργανισμός    Υπουργείου      Παιδείας,     Έρευνας    και Θρησκευμάτων».
 3. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 4. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών».
 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»,
 6. Την υπ΄ αριθμ. 6632/Υ1 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη» (ΦΕΚ 3009 Β΄) και την υπ΄ αριθμ. 122797/Γ1/30-7-2019 όμοια «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 523 ΥΟΔΔ),
 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 51005 ΕΞ 2019/15-5-2019 έγγραφο (ΥΠ.Π.Ε.Θ 84048/Ζ1/27-5-2019) της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
 8. Την υπ΄ αριθμ. 11302/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη».
 9. Τις υπ’ αριθμ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας   και   Θρησκευμάτων   «Περί   επωφελέστερης   διάθεσης   των   εισοδημάτων   του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη».
 10. Την υπ΄ αριθμ. 4216/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ΄ αριθμ. 1055046/1650/Β0011/8-5-1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος Π. Χρυσοχόου».
 11. Το υπ΄ αριθμ. 768/22-12-1964 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ 253Α΄) «Περί υπαγωγής υπό την άμεσον διαχείρισιν του Υπουργείου Οικονομικών της δωρεάς Επαμεινώνδα Γ. Πραγγαστή».
 12. Τις διατάξεις του α.ν. 1365/1938 «Περί του τρόπου εκτελέσεως του κληροδοτήματος Κωνστ. Βέλλιου Βαρώνου» (ΦΕΚ 324 Α΄), την υπ’ αριθμ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, την υπ΄ αριθμ. 1021423/493/Β0011/28-01-2006 Κ.Υ.Α. σχετικά με «Καθορισμός ειδικότερων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληρ/τος Κων/νου Βέλλιου».
 13. Την υπ΄ αριθμ. 3978/1979 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. και την  υπ΄  αριθμ. Π.3818/1735/10-6-1980 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων της περιουσίας του κληροδοτήματος  Αγαμ. Ζάχου».
 14. Την υπ΄ αριθμ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών καθορισμού τρόπου πληρέστερης αξιοποίησης των εσόδων του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, την υπ΄ αριθμ. 1048796/2250/Β0011/02-05-2001 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορισμού ειδικότερων όρων αξιοποίησης περιουσίας κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά.

Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων των κάτωθι κληροδοτημάτων:

 

 

Α/Α

 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
(Ευρώ/ανά μήνα)

1

ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10

200

2

ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

10

200

3

Π. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

1

200

4

ΕΠΑΜ. ΠΡΑΓΓΑΣΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

1

250

5

ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

6

300

6

ΑΓ. ΖΑΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

2

180

7

ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

9

150 για μαθητές
200 για φοιτητές

 

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 Α . ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00 στην Αθήνα. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου. Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η κάτωθι:
Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ. μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας την διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης, που αφορά σε  χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ., και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).
β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».
γ) Την προκήρυξη, για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.
δ) Τα στοιχεία του ανήλικου, τα οποία αναγράφονται στο θέμα της αίτησης, όταν την αίτηση υποβάλλει ο έχων τη γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια αυτού.
ε) Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.
στ) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/Τμήμα Φοίτησης. ζ) Τον κωδικό υποψηφίου πανελληνίων εξετάσεων.
η) Το σχολείο ή τη σχολή φοίτησης, εάν είναι μαθητές.
θ) Τη σειρά προτίμησης σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων σε περισσότερες κοινωφελείς περιουσίες.
ι) Τα γνωστικά αντικείμενα, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν (ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού  ή την τάξη από την οποία προέρχονται).
ια) Την αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση, και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων».

Οι αιτούντες δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο πεδίο ‘’Παρατηρήσεις’’ της ηλεκτρονικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών υποβάλλει την ημέρα του διαγωνισμού γνωμάτευση (α. από ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, εάν πρόκειται για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και β. από Υγειονομική Επιτροπή, εάν πρόκειται για αναπηρία), από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί γραπτώς.
Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες της διάταξης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄).
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έντυπη αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Ανδρέα Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καταρτίζει ονομαστικό πίνακα των υποψηφίων του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με Υπουργική Απόφαση και αποτελείται από καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν κατά το σχολικό έτος διενέργειας του διαγωνισμού το γνωστικό αντικείμενο εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο κλάδων αντίστοιχων με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου με έδρα την Αθήνα. 
Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2018- 2019) σε Τμήματα ή Σχολές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

α) οι εγγεγραμμένοι και φοιτούντες σε εξάμηνο σπουδών πέραν του τετάρτου εξαμήνου κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία.
β) οι εισαχθέντες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον τους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους για την κτήση του 1ου πτυχίου.
γ) οι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, φοιτητές Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών, υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
δ) οι υπηρετούντες στρατιωτική θητεία.

Γ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Γνωστικά  αντικείμενα,  στα  οποία  διαγωνίζονται  οι  υποψήφιοι  για  εκάστη  κατηγορία, ορίζονται τα κάτωθι:

Για μαθητές/τριες των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας:

 • Α΄τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Άλγεβρα και Νεοελληνική Γλώσσα της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου στην ύλη του σχολικού έτους 2017-2018.
 • Β΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Άλγεβρα και Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα) της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στην ύλη του σχολικού έτους 2017-2018.
 • Γ΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.): Άλγεβρα και Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα) της Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στην ύλη του σχολικού έτους 2017-2018.
 • Δ΄ τάξη Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών: Άλγεβρα και Νέα Ελληνική Γλώσσα της Γ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Εσπερινών στην ύλη του σχολικού έτους 2017-2018.
 • Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.): Νέα Ελληνικά (Νεοελληνική Γλώσσα) και Άλγεβρα (μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο, Ημερήσιο ή Εσπερινό) στην ύλη του σχολικού έτους 2017- 2018.

 

Για φοιτητές και φοιτήτριες Α.Ε.Ι. που εισήχθησαν:

 • Με το σύστημα του Γενικού Λυκείου
  - Νεοελληνική Γλώσσα και
  - ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2017- 2018, ως ακολούθως:
  α) Ιστορία Προσανατολισμού, για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
  β) Φυσική Προσανατολισμού, για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
  γ) Μαθηματικά Προσανατολισμού, για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών, Οικονομίας και Πληροφορικής
 • Με το σύστημα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
  Για τα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ.
  -
  Νέα Ελληνικά και
  - Μαθηματικά (Άλγεβρα) στην ύλη της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου
  Για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
  Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και
  - Μαθηματικά (Άλγεβρα) στην ύλη της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού
εξετάζονται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, ως εξής:

 • Υποψήφιοι τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού και απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων και οι υποψήφιοι που είναι τέκνα  Ελλήνων  Υπαλλήλων,  αποσπασμένων  σε  Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες στο Εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, και είναι απόφοιτοι Ελληνικών Λυκείων, ανάλογα με το σύστημα που εισήχθησαν (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο κ.λ.π.) εξετάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες και απόφοιτοι Ξένων Σχολείων που λειτουργούν στο Εξωτερικό, εξετάζονται γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της Γ΄ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2017-18 και σε μία από τις ξένες γλώσσες - Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική - σύμφωνα με δήλωσή τους.

Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-20. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14). Μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίων, που πέτυχαν τον ίδιο μέσο όρο γενικής βαθμολογίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από τα μόρια εισαγωγής εκάστου υποψηφίου στα Α.Ε.Ι., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος.
Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω, με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΟΙΚ.» και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς την Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών. Αναθεώρηση της βαθμολογίας των γραπτών δεν προβλέπεται.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Μετά την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχεται η συνδρομή  των προϋποθέσεων και των όρων για τη χορήγηση της υποτροφίας, έτσι όπως ορίζονται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος για τους υποψηφίους, που με το μέσο όρο της βαθμολογίας τους από τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα πέτυχαν μια εκ των οριζομένων στην παρούσα Προκήρυξη θέσεων για χορήγηση υποτροφίας.
Ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της υποτροφίας πραγματοποιείται είτε με την υποβολή δικαιολογητικών από τον υποψήφιο στη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης-Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών είτε με την ηλεκτρονική υποβολή τους είτε με την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί.

Δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο του ΑΔΤ ή διαβατηρίου του υποψήφιου προκειμένου να διαπιστωθεί:

α) ότι ο υποψήφιος δεν υπερβαίνει το 36ο έτος της ηλικίας του
β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψήφιου), όπως ορίζεται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος ως προϋπόθεση χορήγησης της υποτροφίας.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου, όπως ορίζεται από τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ίδιου του υποψηφίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:
-
 φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από τη δική του) και του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψήφιου
ή
- ​​​​​​​φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από τη δική του και του γονέα του) και του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει ο τόπος καταγωγής του υποψήφιου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς  ή  παππούδες) δεν  βρίσκεται εν  ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

  2. Μαθητές:

α) Αποδεικτικό σπουδών της προηγούμενης τάξης, προκειμένου για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και της Α΄ και Β΄ τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ), ή αντίγραφο Απολυτηρίου  Γ΄ τάξης  Γυμνασίου, προκειμένου για μαθητές της Α΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία».
β) Αντίγραφο βεβαίωσης ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.).

3. Φοιτητές:
α) Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν. Προκειμένου δε για υποψήφιο που εισήχθη στην Ανώτατη Εκπαίδευση μέσω άλλης Κατεύθυνσης από αυτήν που αναγράφεται στον Τίτλο Απόλυσης, προσκομίζεται και η σχετική Βεβαίωση Πρόσβασης, ώστε να εξεταστεί σύμφωνα με την Κατεύθυνση μέσω της οποίας  εισήχθη στη Σχολή που φοιτά.​​​​​​​
β) Βεβαίωση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Σχολή/Τμήμα ημεδαπού ΑΕΙ, από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο των σπουδών.

 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από  την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία,  η  οποία  του  έχει  απονεμηθεί προηγουμένως.​​​​​​​
 5. Υποψήφιοι που διαθέτουν απολυτήριο της αλλοδαπής, προσκομίζουν βεβαίωση αντιστοιχίας με αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (τηλ. 210-3443432, 3442189) ή από τα Γραφεία και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

 • To  απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  αναζητείται  αυτεπάγγελτα  από  την  αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  μόνο για τους φοιτητές Α.Ε.Ι.

Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί η συνδρομή των γενικών και ειδικών προϋποθέσεων για την χορήγηση της υποτροφίας, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος, για έκαστο υποψήφιο εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση διορισμού των υποτρόφων.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί είτε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως υποτρόφου είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση τον μέσο όρο της βαθμολογίας του στα γνωστικά αντικείμενα που διαγωνίστηκε και, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις της συστατικής πράξης του κληροδοτήματος συντρέχουν για αυτόν, διορίζεται υπότροφος.

Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η μηνιαία χορηγία για τα ανωτέρω κληροδοτήματα προσμετράται από την έναρξη του σχολικού ή ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία, ήτοι στο σχολικό ή ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και διαρκεί έως το τέλος της φοίτησής τους στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ), εφόσον πρόκειται για μαθητές, ή εφόσον πρόκειται για φοιτητές, διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών τους σπουδών (δηλαδή έχουν διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (Ν. 4009/2011 άρθρο 2 παρ. γ΄) και εφόσον η επίδοσή τους είναι καλή, δηλαδή οι μεν μαθητές να προάγονται ή να αποφοιτούν, οι δε φοιτητές να επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, διαφορετικά διακόπτεται.
Οι υποψήφιοι φοιτητές για όλες τις ανωτέρω υποτροφίες θα πρέπει να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε εξάμηνο έως και το 4ο εξάμηνο των σπουδών Α΄ κύκλου σε Τμήματα ή Σχολές των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Οι ανωτέρω υποτροφίες χορηγούνται σε δωδεκάμηνη βάση εκτός του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή, που θα καταβάλλεται για εννέα μήνες κατ΄ έτος.
Η χορήγηση των υποτροφιών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38, 39 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄). Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα αναδειχθούν υπότροφοι εκτός  των  άλλων  υποχρεούνται  να  λάβουν  το  πτυχίο  τους  εντός  έτους  από  τη  λήξη  του​​​​​​​ ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαφορετικά επιστρέφουν τα χρήματα, που έχουν λάβει.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

 

ΜΕΡΟΣ 2ο - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη
Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή από την Πελοπόννησο.
Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και προτιμώνται φοιτητές των Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, όπως προβλέπεται στην με αρ. 11302/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στην με αρ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 Κ.Υ.Α.
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κληροδότημα νικ. Κρήτσκη
Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Νικ. Κρήτσκη μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), όπως προβλέπεται στις με αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α.
Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δέκα (10) και κατανέμονται ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ως εξής:
α) Τέσσερις (4) υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου.
β) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από τις Σπέτσες.
γ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Ύδρα.
δ) Δύο (2) υποτροφίες σε καταγόμενους από την Πελοπόννησο.
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ
.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κληροδότημα Πέτρου Χρυσοχόου
Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Πέτρου Χρυσοχόου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από τους νομούς Φλώρινας ή Καβάλας, όπως προβλέπεται στη με αρ. 4216/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. 1055046/1650/Β0011/8-5-1995 Κ.Υ.Α.
Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε μία (1).
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια (200,00) ευρώ
.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Κληροδότημα Επαμ. Πραγγαστή
Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Επαμ. Πραγγαστή μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), που κατάγονται από το Λεβίδι Αρκαδίας, όπως προβλέπεται στο με αρ. 768/22-12- 1964 Β.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 253 Α΄).
Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε μία (1).
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κληροδότημα Κων. Βέλλιου
Στους διαγωνισμούς για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Κων. Βέλλιου μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, οι οποίοι είναι οικονομικά αδύνατοι και οι συνολικά έξι (6) υποτροφίες θα χορηγηθούν με δύο διαγωνισμούς, όπως προβλέπεται στη με αρ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, στη με αρ. 1021423/493/Β0011/28-1-2006 Κ.Υ.Α. και στις διατάξεις του Α.Ν. 1365/1938 περί του τρόπου εκτελέσεως του σκοπού ως εξής:
-πλήρωση δύο (2) θέσεων με τον πρώτο διαγωνισμό: μία (1) θέση για καταγόμενους από Βλάστη Κοζάνης και μία (1) για καταγόμενους από Νέα Πέλλα Αταλάντης. Ο διαγωνισμός αυτός (για τις ανωτέρω 2 θέσεις)  παραλείπεται, όταν προσέρχονται μέχρι ένας (1) υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία. Εφόσον υπάρξουν υποψήφιοι για τον ως άνω  διαγωνισμό, αυτός θα διεξαχθεί την 14η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι (Στάση Ηλεκτρικού και Προαστιακού: Νερατζιώτισσα).
-πλήρωση των υπόλοιπων τεσσάρων (4) θέσεων πλέον των κενών που θα προκύψουν από τον 1ο διαγωνισμό για τις ανωτέρω δύο θέσεις, με τον δεύτερο διαγωνισμό για καταγόμενους από την Μακεδονία, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν και οι καταγόμενοι από  τη Βλάστη Κοζάνης  και  τη Νέα Πέλλα Αταλάντης. Μεταξύ ισόβαθμων προτιμώνται οι καταγόμενοι από τη Βλάστη Κοζάνης, τη Νέα Πέλλα Αταλάντης, την Καστοριά και τη Σιάτιστα.
Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος για το ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο  εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο, και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας, που παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του δηλούμενου και τεκμαρτού εισοδήματος χωριστά του υπόχρεου και χωριστά της συζύγου. Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών.
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα τριακόσια (300,00) ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Κληροδότημα Αν. Ζάχου
Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) σε βάρος του κληροδοτήματος Αγ. Ζάχου μπορούν να συμμετέχουν φοιτήτριες Θεολογικών Σχολών ημεδαπών Πανεπιστημίων και ελλείψει τοιούτων της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των ημεδαπών Πανεπιστημίων με καταγωγή κατά σειρά προτίμησης από τον Βόλο ή το Πήλιο, ελλείψει τοιούτων από τη Δυτική Μακεδονία προτιμώμενων των καταγόμενων από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και ελλείψει τοιούτων από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα, όπως προβλέπεται στη με αρ. 3978/1979 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στη με αρ. Π3818/1735/10-6-1980 Κ.Υ.Α.
Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε δύο (2).
Η μηνιαία χορηγία ορίζεται στα εκατόν ογδόντα (180,00) ευρώ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Κληροδότημα Αφών Ζωσιμά

Στον διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε βάρος του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά μπορούν να συμμετέχουν:

 • μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας με βαθμό απολυτηρίου Γ΄ τάξης Γυμνασίου ή, εάν πρόκειται για μαθητές της Β’ ή Γ’ Λυκείου, με βαθμό αποδεικτικού σπουδών της κατώτερης τάξης άριστα ή πολύ καλά.
 • φοιτητές  ή  φοιτήτριες  ημεδαπών  Τ.Ε.Ι.,  που  κατάγονται  από  την  Ήπειρο,  με  βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά.
 • φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων, που κατάγονται από την Ήπειρο, με​​​​​​​ βαθμό απολυτηρίου από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άριστα ή πολύ καλά.

Οι χορηγούμενες υποτροφίες ανέρχονται σε εννέα (9), όπως προβλέπεται στην με αρ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όπου καθορίστηκε ο τρόπος πληρέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, και στη με αρ. 1048796/2250/ΒΟΟ11/2-5-2001 Κ.Υ.Α., με την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι αξιοποίησης της περιουσίας του, με την εξής κατανομή:
1) δύο (2) υποτροφίες σε μαθητές ή μαθήτριες τεχνικών και επαγγελματικών σχολών ή τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Κόνιτσας.​​​​​​​
2) δύο (2) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Τ.Ε.Ι.​​​​​​​
3) πέντε (5) υποτροφίες σε φοιτητές ή φοιτήτριες ημεδαπών Πανεπιστημίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν βαθμό αποδεικτικού ή απολυτηρίου «άριστα» και ακολουθούν οι έχοντες βαθμό «πολύ καλά».
Η μηνιαία υποτροφία ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για τους μαθητές και στα διακόσια (200,00) ευρώ για τους φοιτητές.