Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ για το έτος αναφοράς 2021-2022. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 18-01-2023 έως 08-02-2023.

Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ο.Π.Α.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το Ο.Π.Α. θα παρέχει οικονομικές ενισχύσεις ύψους €600 σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η πρώτη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ. Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2021-2022 θα δοθούν 20 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. τουλάχιστον 15%.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 1 μονάδα για κάθε 1% αναπηρία με βάση το πιστοποιητικό του ΚΕ.Π.Α., δηλαδή 60 μονάδες για 60% αναπηρία, 80 μονάδες για 80% αναπηρία, με μέγιστο τις 100 μονάδες για 100% αναπηρία.
  • 2,5 μονάδες αν είναι τέκνα δίτεκνης οικογένειας, 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 7,5 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 10 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 1 έως 15 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ως εξής: 15 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 2.000,00 ευρώ, 14 μονάδες για εισόδημα από 2.000,01 έως 4.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 2.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 28.000,01 έως 30.000,00 ευρώ.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι αιτήσεις που ισοβαθμούν θα καταταγούν με βάση το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 20, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν στην δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων που αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες.

Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες (ΧΕΟ). Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2021-2022 θα δοθούν 55 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές που είχαν δικαίωμα κάρτας σίτισης το έτος 2021-2022.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε φθίνουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 2,5 μονάδες αν είναι τέκνα δίτεκνης οικογένειας, 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 7,5 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 10 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 1 έως 40 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, ως εξής: 40 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 1.000,00 ευρώ, 39 μονάδες για εισόδημα από 1.000,01 έως 2.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 1.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 39.000,01 έως 40.000,00 ευρώ.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι αιτήσεις που ισοβαθμούν θα καταταγούν με βάση το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα.

Και για τις δύο κατηγορίες ενισχύσεων, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει το 2021-2022 να διένυαν μέχρι και το 6ο έτος φοίτησης (ν+2), δηλαδή να έχουν εισαχθεί από το 2016-2017 έως και το 2021-2022, και είτε να ήταν τότε πρωτοετείς (έτος εγγραφής 2021-2022), είτε να είχαν επιτύχει σε τουλάχιστον 2 μαθήματα κατά το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2020-2021).
 • Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και στις δύο κατηγορίες, αλλά αν ένας φοιτητής είναι δικαιούχος και ενίσχυσης ΑμΕΑ και ενίσχυσης για ΧΕΟ, θα λάβει μόνο την ενίσχυση της κατηγορίας ΧΕΟ.
 • Το οικογενειακό εισόδημα (γονέων & εξαρτώμενων μελών) ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή (εφ’ όσον είναι άνω των 25 ετών) που χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για το δικαίωμα σίτισης (Φ5 68535 Β3/18-06-2012, ΦΕΚ Β’ 1965/2012) με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (δηλαδή, το εκκαθαριστικό σημείωμα) του φορολογικού έτους 2020. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
 • Oι δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος ή υποτροφίας / βραβείου από κληροδότημα ή άλλο δημόσιο / ιδιωτικό φορέα (συμπεριλαμβανομένου σωματείου) ή άλλης χρηματοδότησης από παρόμοιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις θα υποβάλλονται 18/1/2023 μέχρι τις 8/2/2023 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://lesxi.aueb.gr/el/aitisi-oikonomikis-enisxisxis-gia-proptixiakous-opa

Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά

 1. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ψηφιακή υπογραφή.
 2. Ηλεκτρονική Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2020 (δήλωση 2021).
 3. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ψηφιακή υπογραφή.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια είναι η ακόλουθη:

 1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα βαθμολογηθούν με βάση τα κριτήρια της παρούσας ανακοίνωσης.
 2. Οι φοιτητές θα κληθούν κατά τη σειρά βαθμολογίας των αιτήσεών τους να προσκομίσουν τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις αιτήσεις τους (π.χ. πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.).
 3. Οι πίνακες βαθμολογίας των αιτήσεων-αποτελέσματα αξιολόγησης θα διαβιβαστούν προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΟΠΑ.
 4. Τα εγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ rc.aueb.gr και του ΟΠΑ www.aueb.gr, με δικαίωμα ένστασης επί των προσωρινών αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
 5. Η διαδικασία των ενστάσεων καθορίζεται από το άρθρο 245 του Ν. 4957/2022. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου enstaseis-elke@aueb.gr. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι συγκεκριμένες. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το ενδεχόμενο αυτό.
 6. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έχει οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και εφόσον αυτές υπάρξουν, θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων και θα εγκριθούν και επικυρωθούν σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Στη συνέχεια θα αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.
 7. Με βάση τους οριστικούς πίνακες βαθμολογίας, ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα καταρτίσει συμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης με τους δικαιούχους φοιτητές, οι οποίοι θα κληθούν να τις υπογράψουν, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

Γεώργιος Ξυλωμένος, Καθηγητής     

 

Επισυναπτόμενο αρχείο (pdf): Πρόσκληση Οικονομικών Ενισχύσεων έτους αναφοράς 2021-22