Παροχή οικονομικών ενισχύσεων σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το ΟΠΑ θα παρέχει οικονομικές ενισχύσεις €600 σε προπτυχιακούς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Η πρώτη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές ΑμΕΑ. Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2019-2020 θα δοθούν 20 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. τουλάχιστον 15%.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε αύξουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 1 μονάδα για κάθε 1% αναπηρία με βάση το πιστοποιητικό του ΚΕ.Π.Α., δηλαδή 60 μονάδες για 60% αναπηρία, 80 μονάδες για 80% αναπηρία, με μέγιστο τις 100 μονάδες για 100% αναπηρία.
  • 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 10 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 15 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 1 έως 15 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018, ως εξής: 15 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 2.000,00 ευρώ, 14 μονάδες για εισόδημα από 2.000,01 έως 4.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 2.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 28.000,01 έως 30.000,00 ευρώ.
 • Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 20, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν σε επόμενο έτος.

Η δεύτερη κατηγορία ενισχύσεων αφορά φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες (ΧΕΟ). Στην κατηγορία αυτή για το έτος αναφοράς 2019-2020 θα δοθούν 53 ενισχύσεις με τους εξής κανόνες:

 • Δικαιούχοι θα είναι προπτυχιακοί φοιτητές που είχαν δικαίωμα κάρτας σίτισης το έτος 2019-2020.
 • Οι αιτήσεις θα καταταγούν σε αύξουσα σειρά με βάση την παρακάτω μέθοδο βαθμολόγησης, αθροίζοντας τις μονάδες όλων των κριτηρίων, και θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία:
  • 5 μονάδες αν είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, 10 μονάδες αν είναι τέκνα τετράτεκνης οικογένειας και 15 μονάδες αν είναι τέκνα πεντάτεκνης και άνω οικογένειας.
  • 1 έως 40 μονάδες ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018, ως εξής: 40 μονάδες για εισόδημα από 0 έως 1.000,00 ευρώ, 39 μονάδες για εισόδημα από 1.000,01 έως 2.000,00 ευρώ, και ούτε καθεξής σε κλιμάκια των 1.000 ευρώ, έως 1 μονάδα για εισόδημα από 39.000,01 έως 40.000,00 ευρώ.
 • Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι κάτω των 53, οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα διατεθούν σε επόμενο έτος.

Και για τις δύο κατηγορίες ενισχύσεων, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει το 2019-2020 να διένυαν μέχρι και το 6ο έτος φοίτησης (ν+2), δηλαδή να έχουν εισαχθεί από το 2014-2015 έως και το 2019-2020, και είτε να ήταν τότε πρωτοετείς (έτος εγγραφής 2019-2020), είτε να είχαν επιτύχει σε τουλάχιστον 2 μαθήματα κατά το αμέσως προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2018-2019).
 • Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και στις δύο κατηγορίες, αλλά αν ένας φοιτητής είναι δικαιούχος και ενίσχυσης ΑμΕΑ και ενίσχυσης για ΧΕΟ, θα λάβει μόνο την ενίσχυση της κατηγορίας ΧΕΟ.
 • Το οικογενειακό εισόδημα που χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για το δικαίωμα σίτισης (Φ5 68535 Β3/18-06-2012, ΦΕΚ Β’ 1965/2012) και συγκεκριμένα το «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς» του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (δηλαδή, του Εκκαθαριστικού) φορολογικού έτους 2018.
 • Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος ή άλλης χρηματοδότησης από άλλο συναφές πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 30/6/2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://lesxi.aueb.gr/el/aitisi-oikonomikis-enisxisxis-gia-proptixiakous-opa

Με την αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ψηφιακή υπογραφή από τη γραμματεία του τμήματος του υποψηφίου.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, οι φοιτητές θα κληθούν με βάση τη σειρά βαθμολογίας των αιτήσεών τους να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις αιτήσεις τους (π.χ. πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, υπεύθυνη δήλωση μη χρηματοδότησης από άλλο πρόγραμμα, κ.λπ.).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος

 

 

Γεώργιος Ξυλωμένος, Καθηγητής