Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών, με επιλογή, από το κληροδότημα "Γεωργίας Νικολακοπούλου"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.

 

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 3.600 ευρώ και αφορά στην κάλυψη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως και 31-8-2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την 30/11/2020 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  2. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν. Από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού εξαιρούνται οι φοιτητές που διανύουν το πρώτο έτος σπουδών τους, όπως αυτό προκύπτει από βεβαίωση του οικείου Τμήματός τους.
  3. Το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») καθώς και η σχετική Φορολογική Δήλωση για το φορολογικό έτος 2018 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2019) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλει το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») καθώς και τη σχετική Φορολογική Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2018, του ατόμου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο.
  4. Αντίγραφο τελευταίας επικαιροποιημένης δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψηφίου και της οικογένειας του, καθώς και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομική ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει ατομική περιουσία και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι:

Α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης καιτης σχετικής αίτησης,

Β. τα στοιχεία που δηλώνει, καθώς και όσα προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθή

Γ. όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλει είναι έγκυρα

Δ. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.

 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος:

Α. Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας ορίζεται ως ασκών την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου.

Β. Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς:

α. λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το Δικαστήριο.

β. λόγω θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η έντυπη αίτηση και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.aueb.gr και θα διανέμονται από την Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε. (Πατησίων 80, τηλ. 210-8203818).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 210 8203818,  κ. Οικονομίδη Στέλιο.

Για την Εταιρεία Αξιοποίησης &

Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α. Α.Ε.

 

Βλάσιος Σταθακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος