Σίτιση φοιτητών ακαδ. έτους 2021-2022

Η υποβολή των αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης γίνεται ηλεκτρονικά κάνοντας εδώ "Είσοδο" από 01-09-2021 μέχρι 31-10-2021.