Σίτιση φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

Η υποβολή των αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης γίνεται ηλεκτρονικά κάνοντας εδώ "Είσοδο" από 01-09-2022 μέχρι 31-10-2022.

Επισυναπτόμενα: