Σίτιση / στέγαση φοιτητών ακαδ. έτους 2020-2021

Η υποβολή των αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης / στέγασης γίνεται ηλεκτρονικά κάνοντας εδώ "Είσοδο" .

Οι αιτήσεις σίτισης / στέγασης μπορούν να υποβληθούν μέχρι 31/10/2020.